KVKK

GRESAN YAĞ VE MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU
 
 1. Veri Sahibi Kimlik ve İletişim Bilgileri
Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz.
 
Ad-Soyadı  
T.C. Kimlik Numarası / Diğer Ülke Vatandaşları
için Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası
 
Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi / İş Yeri
Adresi
 
Cep Telefonu  
Telefon Numarası  
Faks Numarası  
E-posta Adresi  
 
 1. Şirketimiz ile İlişkiniz
 
 
 • Müşteri
 
 
 • Çalışan
 
 
 • Ziyaretçi
 
 • İş Ortağı
 
 
 • Eski Çalışan Çalışılan Yıllar:
 
 • Çalışan Adayı Başvuru Tarihi:
 
 • Diğer Belirtiniz:
 
 • Üçüncü Kişi Firma Çalışanı Çalışılan firma ve pozisyon bilgilerini belirtiniz
Şirket ile İletişimde Olduğunuz Birim/Departman:
 
 1. Talep Konusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi aşağıda yer alan bölümde belirtebilirsiniz.
 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
 4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
 6. Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
 1. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişisel aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
 2. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın
giderilmesini talep etmek.
 
Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi açıkça yazmanızı rica ederiz. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvurunuza eklenmelidir.
 
 1. Başvuru Yöntemi
   
BAŞVURU YÖNTEMİ
BAŞVURU YAPILACAK
ADRES
BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ
 
 
Yazılı Olarak Başvuru
 
Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla
İvedik      OSB    Mah. Havalandırmacılar Caddesi Has Emek Blok No:54 Yenimahalle            /
ANKARA
 
Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır
Sistemimizde Bulunan      Elektronik Posta      Adresi      ile Başvuru Şirketimizin
sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta           adresiniz
kullanılmak suretiyle
 
 
kvkk@gresan.com.tr
E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
 
 
Sistemimizde Bulunmayan Elektronik          Posta Adresi ile Başvuru
Mobil      imza/e-imza içerecek         biçimde Şirketimizin sisteminde bulunmayan elektronik          posta adresinizi    kullanmak
suretiyle
 
 
 
kvkk@gresan.com.tr
 
 
E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır
 
Kayıtlı         Elektronik Posta (KEP) Yoluyla
 
Kayıtlı         elektronik posta (KEP) adresi ile
 
gresan@hs01.kep.tr
E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi”
yazılacaktır.
 
 1. Şirket tarafından başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz.
 • Adresime gönderilmesini istiyorum.
 • E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
 • Elden teslim almak istiyorum. (Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname olması gerekmektedir.)
 
Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.
İşbu  başvuruda  tarafınıza  sağlamış  olduğum  bilgi  ve  belgelerimin  doğru  ve  güncel  olduğunu, yetkisiz başvuru yapmadığımı, aksi halde söz konusu olabilecek her türlü hukuki ve/veya cezai sorumluluğun tarafıma ait olacağını bildiğimi; Şirketinizin başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim.
 
 
Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Veri Sahibi) Adı Soyadı:
Başvuru Tarihi:
İmza:

İşbu başvuru formu, Gresan Yağ ve Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş (“Gresan”) ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Gresan tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik doğrulama ve yetki tespiti için Gresan ek evrak ve/veya bilgi talep edebilir. Başvuru Formu ile taleplerinize ilişkin olarak ilettiğiniz bilgilerin doğru veya güncel olmaması durumunda Şirketimiz herhangi bir mesuliyet kabul etmemektedir.